วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ศัพท์ทหารบก

ศัพท์ทางทหาร (military words)

หน่วยและตำแหน่งทหารบก

กองบัญชาการกองทัพบก (สำนักงานผู้บังคับบัญชา) Royal Thai Army Headquarters (Office of The Command)
ผบ.ทบ. Commander in Chief, Royal Thai Army
รอง ผบ.ทบ. Deputy Commander in Chief, Royal ThaiArmy
ผู้ช่วย ผบ.ทบ. Assistant Commander in Chief, Royal Thai Army
เสนาธิการทหารบก Chief of Staff, Royal Thai Army
รองเสนาธิการทหารบก Deputy Chief of Staff, Royal Thai Army
ผู้ช่วยเสนาธิการฝ่ายกำลังพล Assistant Chief of staff For Personel,
Royal Thai Army
ผู้ช่วยเสนาธิการฝ่ายข่าว Assistant Chief of Staff For Intelligence,
Royal Thai Army
ผู้ช่วยเสนาธิการฝ่ายยุทธการ Assintant Chief of Staff For Intelligence,
Royal Thai Army
ผู้ช่วยเสนาธิการฝ่ายส่งกำลังบำรุง Assistant Chief of Staff For Logistics,
Royal Thai Army
ผู้ช่วยเสนาธิการฝ่ายกิจการพลเรือน Assistant Chief of Staff For Civil Affairs,
Royal Thai Army
เลขานุการกองทัพบก Secretary to the Royal Thai Army
เจ้ากรมกำลังพลทหารบก Director of Personnel
เจ้ากรมข่าวทหารบก Director of Intelligence
เจ้ากรมยุทธการทหารบก Director of Operations
เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก Director of Logistics
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก Director of Civil Affairs
ปลัดบัญชีทหารบก Comptroller of The Army
เจ้ากรมสารบรรณทหารบก Adjutant General
เจ้ากรมการเงินทหารบก Chief of Finance
เจ้ากรมจเรทหารบก Inspector General
เจ้ากรมสารวัตรทหารบก Provost Marshal General
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก Chief of Special Services
เจ้ากรมกำลังสำรองทหารบก Chief of Reserve Affairs
ผู้อำนวยการตรวจบัญชีทหารบก Director of Army Audit Agency
ผู้อำนวยการตรวจบัญชีทหารบก Director of Army Audit Agency
ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ Commanding General, Army Weapons Production Center
เจ้ากรมการทหารช่าง Chief of Engineer Department
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร Chief of Signal Department
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก Chief of Ordnance
เจ้ากรมขนส่งทหารบก Chief of Transportation
เจ้ากรมพลาธิการทหารบก Quartermaster General
เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก Chief of Post Engineer
เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก Chief of Veterinary Service
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก Chief of the Chemical Department
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก Chief of the Medical Department

ส่วนภูมิภาค (Army Area)

แม่ทัพ Commander
แม่ทัพภาค Army Area Commander
มณฑลทหารบก Military Circle
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก Commanding General, Military Circle
จังหวัดทหารบก Military District
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก Military District Commanding Officer
ส่วนการศึกษา
กรมยุทธศึกษาทหารบก Army Training Command
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก Chief of Army Training Command
ศูนย์การทหารราบ Infantry Center
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ Commanding General, Infantry Center
โรงเรียนทหารราบ Infantry School
ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารราบ Commandant, Infantry School
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารราบ Deputy, Commandant Infantry School
โรงเรียนนายสิบทหารบก Army Non Commissioned Officer School
ศูนย์การทหารม้า Cavalry Center
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า Commanding General Cavalry Center
โรงเรียนทหารม้า Cavalry School
ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารม้า Commandant, Cavalry School
กองพันทหารสื่อสาร Signal Battalion
กองร้อยทหารสื่อสาร Signal Company
กองพันบินทหารบก Army Aviation Battalion
กองบินเบา Light Aviation Company
หน่วยข่าวกรองทางทหาร Intelligence Unit
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศ Army Air Defense Artillery Center
กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน Antiaircraft Artillery Division
(พล.ปตอ.)
กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 1 st Antiaircraft Artillery Regiment
(ปตอ.1)
พัน ปตอ.1 1 st Antiaircraft Artillery Battalion
กองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 1 st Low Altitude Antiaircraft Artillery Battery
กองพันป้องกันฐานบิน (พัน.ปฐบ.) Airbase Defense Battalion
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.) Field Artillery Division
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 (ป.1) 1 st Field Artillery Regiment
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 (ป.พัน.1) 1 st Field Artillery Battalion
กองร้อยทหารปืนใหญ่ค้นหาเป้าหมาย Target Acquisition Battery
(ร้อย.ป.คปม.)
กองร้อยวิทยาศาสตร์ Chemical Company

กองพล (Division)

ผู้บัญชาการกองพล Division Commanding General
รองผู้บัญชาการกองพล Division Deputy Commanding General
เสนาธิการกองพล Division Chief of Staff
นายทหารฝ่ายกำลังพล (สธ.1) Personal Staff Officer (G1)
นายทหารฝ่ายการข่าวกรองทางการรบ Combat Intelligence Staff Officer (G2)
(สธ.2)
นายทหารฝ่ายยุทธการ (สธ.3) Operation Staff Officer (G3)
นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง (สธ.4) Logistics Staff Officer (G4)
นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน (สธ.5) Civil Staff Officer (G5)
กรม (Regiment)
ผู้บังคับการกรม Regimental Commanding Officer
รองผู้บังคับการกรม Regimental Executive Officer
เสนาธิการกรม Regimental Chief of Staff
นายทหารฝ่ายอำนวยการ 1-5 S1-S5
เหมือนกองพล แต่ใช้อักษรย่อ S
กองร้อยทหารราบ (ร้อย.ร.) Infantry Company
ผู้บังคับกองร้อยทหารราบ Infantry Company Commander
รองผู้บังคับกองร้อยทหารราบ Infantry Company Executive Officer
หมวดทหารราบ (มว.ปล.) (Infantry Platoon)
ผู้บังคับหมวดทหารราบ Infantry Platoon Leader
รองผู้บังคับหมวดทหารราบ Infantry Platoon Sergeant
ตอนทหารราบ Infantry section
ผู้บังคับตอนทหารราบ Infantry Section Leader
รองผู้บังคับตอนทหารราบ Infantry Section Sergeant
หมู่ทหารราบ (หมู่ ปล.) Infantry squad
ผู้บังคับหมู่ทหารราบ Infantry sguad Leader
รองผู้บังคับหมู่ทหารราบ Infantry Assistant squad

ทหารม้า Cavalry

กองพันทหารม้าที่...(รถถัง) .....Tank Battalion
กองพันทหารม้าที่...(ลาดตระเวน) .....Cavalry Sguadron
ผู้บังคับกองพันทหารม้า Cavalry Squadron Commander Officer
รองผู้บังคับกองพันทหารม้า Cavalry Squadron Executive Officer
กองร้อยทหารม้า (Cavalry Troop)
ผู้บังคับกองร้อยทหารม้า Cavalry Troop Commander
รองผู้บังคับกองร้อยทหารม้า Cavalry Troop Executive Officer
หมวดทหารม้า Cavalry platoon
ผู้บังคับหมวดทหารม้า Cavalry Platoon Leader
รองผู้บังคับหมวดทหารม้า Cavalry platoon Sergeant

กองพันทหารปืนใหญ่ (Artillery Battalion)

กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน Antiaircraft Artillery Battalion
ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ Artillery Battalion Commander
รองผู้บังคับกองพัน Artillery Battalion Executive officer
กองร้อยทหารปืนใหญ่ Artillery Battery
กองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน Antiaircraft Artillery Battery
ผู้บังคับกองร้อยทหารปืนใหญ่ Artillery Battery Commander
รองผู้บังคับกองร้อยทหารปืนใหญ่ Artillery Battery Executive Officer
หมวดทหารปืนใหญ่ Artillery Platoon
ผู้บังคับหมวดทหารปืนใหญ่ Artillery Platoon Leader
รองผู้บังคับหมวดทหารปืนใหญ่ Artillery Platoon Sergeant
ตอนทหารปืนใหญ่ Artillery Section
ผู้บังคับตอนทหารปืนใหญ่ Artillery Section Leader
รองผู้บังคับตอนทหารปืนใหญ่ Artillery Section Sergeant
หมู่ทหารปืนใหญ่ (Artillery squad)
ผู้บังคับหมู่ทหารปืนใหญ่ Artillery Squad Leader
รองผู้บังคับหมู่ทหารปืนใหญ่ Artillery Assistant Squad Leader

หน่วยทหารรักษาพระองค์ (Royal Guard Units)

กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ King's (Queen's) Guard Regiment
กรมทหารราบที่...รักษาพระองค์ (ร…รอ.) ...Infantry Regiment, King's (Royal) Guard (Queen's Guard)
กองพันทหารราบที่...กรมทหารราบที่…. ...Infantry Battalion...Infantry Regiment, King's (Royal)
รักษาพระองค์ (ร...พัน...รอ.) Guard (Queen's Guard)
กรมทหารม้าที่...รักษาพระองค์ (ม…รอ.) ...Cavalry Regiment,King's (Royal) Guard (Queen's Guard)
กองพันทหารม้าที่...กรมทหารม้าที่.. ...Cavallry squadron...Cavalry Regiment
รักษาพระองค์ (ม...พัน..รอ.) King's (Royal) Guard (Queen's Guard)
กองทหารม้ามหาดเล็กรักษาพระองค์ Royal Guard Troop
กรมทหารปืนใหญ่ที่...รักษาพระองค์ ...Artillery Regiment,King's (Royal) Gua
(ป.พัน...รอ.) (Queen's Guard)
กองพันทหารปืนใหญ่ที่...รักษาพระองค์ ...Artillery Battalion King,s (Royal) Guard (ป...Z
(ป....พัน...รอ.) (Queen's Guard)

หน่วยรบเฉพาะกิจ (Task Foree)

ศูนย์ปฎิบัติการกองทัพบก (ศปก.ทบ.) Army Operations Center
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน Internal Security Operations Command
(กอ.รมน.)
ผู้อำนวยการป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ทั่วไป Director of Internal Security Operation Command (Director of ISOC)

หน่วยทั่วไป

หมู่กองทัพ Army Group
กองทัพ Army
กองทัพสนาม Field Army
กองทัพน้อย Corps
กองพล Division
กรมผสม Regimental Combat Team
กองพันผสม Battalion Combat Team
กองพัน (ทั่ว ๆ ไป) Battalion (เว้น ม.ลว.)
กองพันทหารปืนใหญ่ Artillery Battalion
กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน Antiaircraft Artillery Battalion
กองพันทหารราบ Infantry Battalion
กองพันทหารช่าง Engineer Battalion
กองพันทหารสรรพาวุธ Ordnance Battalion
กองพันสารวัตรทหาร Military Police Battalion
กองพันทหารสื่อสาร Signal Battalion
กองพันเสนารักษ์ Medical Battalion
กองพันทหารม้า Cavalry Squadron
กองพันรถถัง Tank Battalion
กองร้อย (ทั่ว ๆ ไป) (ร้อย) Company
กองร้อยทหารช่าง Engineer Company
กองร้อยทหารราบ Infantry Company
กองร้อยลาดตระเวน Reconnaissance Company
ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา Psychological Operation Team
หมวด Platoon
หมวดสายพานลำเลียงพลที่... Armored Personnel Carrier Platoon
ตอน Section
หมู่ Squad
ชุด (ยิง) ชุดปฎิบัติการ Team
กระทรวง Ministry
หน่วยขึ้นตรง (นขต.) Organic Units
โรงเรียนชั้น ผบ.พัน... ...Advanced Course School
โรงเรียนชั้น ผบ.ร้อย... ...Basic Course School
คลังกระสุน Ordnance Ammunition Depot
คลังแสง Ordnance Depot
คลังสื่อสาร Signal Depot
โรงพยาบาลสนาม Field Hospital
ผู้บังคับหน่วย และฝ่ายอำนวยการ
ผู้บัญชาการ Commanding General
รองผู้บัญชาการ Deputy Commanding General
แม่ทัพภาคที่... ...Army Area Commander
รองแม่ทัพภาคที่... ...Army Area Deputy Commander
เสนาธิการกองทัพภาค... ...Army Area Chief of Staff
รองเสนาธิการกองทัพภาค... ...Army Area Deputy Chief of Staff
ผู้บังคับการ Commanding Officer
รองผู้บังคับการ (ตั้งแต่กรมลงไป) Executive Officer
ผู้บังคับกอง Commander
รองผู้บังคับกอง (กองพัน,กองร้อย) Executive Officer
ผู้บังคับหมวด Platoon Leader
รองผู้บังคับหมวด Platoon Sergeant
ผู้บังคับตอน Section Leader
รองผู้บังคับตอน Section Sergeant
ผู้บังคับหมู่ Squad Leader
รองผู้บังคับหมู่ Assistant Squad Leader
เจ้ากรม Chief, Commanding General
เจ้ากรม (ฝ่ายอำนวยการ) Director
ผู้อำนวยการกอง (ผอ.) Director
หัวหน้าฝ่าย... Chief of ...Branch
หัวหน้ากอง... Chief of ...Division
หัวหน้าแผนก..,หัวหน้า.. Chief of ...Section
ประจำ... Attached to
ประจำกรม... Attached in ...Department
ประจำกอง... Attached in ...Division
ประจำแผนก... Attached in ...Section
กองร้อยอิสระ Separate Company
กองเกียรติยศ Guard of Honor
เบ็ดเตล็ด
ที่ปรึกษา Advisor
นายทหารคนสนิท Aide De Camp
นายทหารหญิง Women's Army
นายทหารติดต่อ Liasion Officer
นายทหารนักเรียน Student Officer
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ Staff Officer
นายทหารฝ่ายยุทธการ Operations Officer
นายทหารเวร Duty Officer
นายทหารกองหนุน Reserve Officer
นายทหารเวรประจำวัน Duty of the Day Officer
นักบินทหารบก Army Aviator
นักบินทหารอากาศ Air Force Aviator
นักเรียนเตรียมทหาร Pre Cadet
นักเรียนนายร้อยทหารบก Army Cadet
นักเรียนนายเรืออากาศ Air Force Cadet
นักเรียนนายเรือ Navy Cadet
นักเรียนนายร้อยตำรวจ Police Cadet
ผู้ช่วย Assistant
ผู้ควบคุมดูแล Supervisor or Superintendent
ผู้ชำนาญการ Specialist,Expert
ผู้ชำนาญการทางทหาร Military Specialist
ผู้บังคับกองรักษาการณ์ Officer of Guard
อนุศาสนาจารย์ Chaplain
พิธีรับทหารใหม่ Induction
หน่วยทหารพราน Ranger Forces
ทหารพราน Ranger
หลักสูตรชั้นนายร้อย... Officer Basic Course
หลักสูตรชั้น ผบ.พัน... Officer Advance Conrse
หลักสูตรชั้นนายร้อยทหารราบ Infantry Officer Basic Course
หลักสูตรชั้นนายพันทหารราบ Infantry Officer Advance Course
หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส Army Senior Officer Course

เครื่องหมายและเครื่องแบบทหาร (Military insignia and Uniform)

เครื่องหมายยศ Qrade insignia หรือ Rank insignia
เครื่องหมายเหล่า Branch insignia
เครื่องหมายสังกัด Unit insignia
เครื่องหมายจู่โจม (ไทย) Ranger badge
เครื่องหมายจู่โจม (สหรัฐ) Ranger tab
เครื่องหมายรบพิเศษ (สหรัฐ) Special forces tab (มีอักษร Special forces)
เครื่องหมายกระโดดร่มชั้น 1 Master parachutist badge
เครื่องหมายกระโดดร่มชั้น 2 Senior parachutist badge
เครื่องหมายกระโดดร่มชั้น 3 Parachutist badge
เครื่องหมายนักบิน ทบ.ชั้น 1 Master army aviation badge
เครื่องหมายนักบิน ทบ.ชั้น 2 Senior army aviation badge
เครื่องหมายนักบิน ชั้น 3 Army aviation badge
เครื่องหมายนักดำน้ำ Divers badges
เครื่องหมายพลแม่นปืน Markmanship badge
เครื่องแบบ Uniform
เครื่องแบบปฏิบัติงาน Duty uniform
เครื่องแบบชุดเขียวคอแบะ Army green uniform
เครื่องแบบชุดขาว Army white uniform
เครื่องแบบชุดฝึก Field uniform
ชุดพละ Sweat suit
เสื้อยืด T - shirt
ผ้าคลุมกันฝน (ผ้าปันโจ) Poncho liner
ผ้าพันคอ Scarf
ป้ายชื่อโลหะ Name tag หรือ name plate
ป้ายชื่อผ้า (ชุดฝึก) Name tapes
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ The order
(เครื่องราชฯ) ช้างเผือก The white elephant
(เครื่องราชฯ) มงกุฎไทย The crown of Thailand
เหรียญ Medal
เหรียญกล้าหาญ Bravery medal
เหรียญราชการ Service medal
เหรียญราชการชายแดน Border service medal
เหรียญที่ระลึก Souvenir medal
เหรียญชัยสมรภูมิ Victory medal
แพรแถบ Ribbons
หมวกหนีบ Garrison cap
หมวกทรงหม้อตาล Service cap
หมวกแบเร่ต์ Beret
หมวกเหล็ก Helmet (Steel pot)
หน้าหมวก Cap badge
ผ้าพันขอบหมวก Cap band
สายรัดคาง Chin strap
กะบังหมวก Peak
เสื้อ Shirt
หัวเข็มขัด Buckle
สายเข็มขัด Belt
กางเกงขายาว Trousers
รองเท้า Shoes
รองเท้าคอมแบท (ฝึก) Combat boots
ถุงเท้า Socks
ถุงมือ Gloves

เงิน การลา และการดำเนินการกำลังพล

เงินเดือน Salary
เงินค่าเช่าบ้าน Allowances for quarters
เงินค่าเช่าที่พัก Quarters allowances
เงินค่าเช่าที่พักและอาหาร Quarters and subsistence allowance
เงินบำเหน็จและบำนาญ Lumpsum and pension pay
เงินเบี้ยเลี้ยงทหาร Subsistence allowance
เงินรองจ่าย Imprest fund
เงินนอกงบประมาณ Nonappropriated fund
เงินทุนหมุนเวียน Revolving fund
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนค่าวิชา (พ.ค.ว.) Education pay
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักโดดร่ม Parachute pay
ประจำกอง (พ.ด.ร.)
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักโดดร่ม Reserved parachute pay
สำรอง (พ.ด.ร.ส.)
เงินเพิ่มพเศษค่าสู้รบ Combat pay
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักบิน Observation flying pay
หลักฐานการจ่ายเงิน Pay records
บัญชีจ่ายเงิน pay rolls
การจ่าย Issue
ใบขอเบิก Issue slip
การออกคำสั่ง Issuance of order
ใบลาที่อนุมัติให้ลาราชการ Leave
ใบลา,ขอลาพัก Leave of
การลาและการได้รับอนุญาตให้ออก Leave and passes
นอกบริเวณ
รักษาราชการแทน (รรก.),ทำการแทน Acting
สำรองราชการ (สรก.) Reserved in
การขาดราชการ Absent without leave
การได้รับแต่งตั้งยศ หรือตำแหน่ง Appointment
การเลื่อนยศ Promotion
การลดชั้น Downgrade
การลดยศ Demotion
การย้ายขาด Permanent change of station
การช่วยราชการ Temporary duty
พักราชการ Suspend
การย้ายเหล่า Transfer
การบรรจุใหม่ Reassignment
การไล่ออก Dismissal
การให้ออก Discharge
การปลด (ประจำการ) Retirement
การลาออก Resignation
ความก้าวหน้าของอาชีพ Career progression
ผังการจัด Organization chart
อัตรากำลังพล (ตาม อ.จ.ย.) Personnel basis
อัตรา Strength
อัตราเติม Full strength
อัตราลด Reduced strength
อัตราโครง Cadre strength
อัตรายุทโธปกรณ์ Equipment
ตำแหน่ง Designation

หลักสูตรภาษาอังกฤษและหน่วยงานทหารในต่างประเทศ

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน American language course (Alc)
หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน Australian English language course (Aelc)
กรมยุทธศึกษาทหารบก Army training command
การทดสอบระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ English comprehension level (Ecl.)
(แบบอเมริกัน)
การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ Australian second language proficiency
(แบบออสเตรเลีย) Test (Aslpr Test)
การทดสอบภาษาอังกฤษในฐานะเป็น Test of English as a foreign language
ภาษาต่างประเทศ (Toefl)
คณะกรรมการประสานงานการช่วยเหลือและ Joint united states miliary advisory group
ติดต่อทางทหารประจำประเทศไทย(จม.ไทย) to Thailand (Jusmag Thai)
โครงการช่วยเหลือทางทหาร Military assistance Program
โครงการร่วมมือป้องกันร่วมระหว่างไทย- Defense Cooperation Program (Dcp)
ออสเตรเลีย
คำสั่งเดินทางไปต่างประเทศ Invitation travel order (Ito)
ศูนย์ภาษา ยศ.ทบ. (ไทย) Language center army training command
สำนักข่าวสารอเมริกัน United states information service (Usis)
สำนักงานผู้ช่วยฑูตทหารบก Office of army attache
ผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหารบก Army attache
สำนักงานผู้ช่วยฑูตทหารอากาศ Office of air force attache
ผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหารอากาศ Airforce attache
สำนักงานผู้ช่วยฑูตทหารเรือ Office of navy attache
ผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหารเรือ Navy attache

เอกสารในการปฎิบัติงานทั่วไปของฝ่ายอำนวยการ
คำสั่งนโยบาย Directive
สาส์นยุทธการ Letter of instruction
ปกปิด Restricted
ลับ Confidential
ลับมาก Secret
ลับที่สุด Top secret
ด่วนที่สุด Flash
ด่วนมาก Immediate
ด่วน Priority
ปกติ Routing
แฟ้มนโยบาย Policy plan
บันทึกประจำวัน Daily Journal
เอกสารแยกเรื่อง Worksheet
บัญชีหน่วยทหาร Troop list
คำสั่งปกติ Routine orders
หนังสือเวียน Circulars
คำสั่งศาลทหาร Courts-martial orders
บันทึกข้อความ Memorandums
ข้อบังคับทหารบก Army regulation
ข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ Staff study
ผนวก ก Annex a
อนุผนวก 1 Appedix 1
ใบแทรก ก Tab a
ใบแนบ 1 Enclosure 1
อาวุธและยุทธภัณท์ (Weapons and Equipment)
ปืนพก Pistol
ปืนเล็กยาว Rifle
ปืนซุ่มยิง Sniper rifle
ปืนลูกซอง Shotgun
ปืนกลมือ Sub-machine Gun
ปืนกลเบา Light machine Gun
ปืนกลเบาของหมู่ Squad automatic weapon
ปืนกลหนัก Heavy machine qun
ลูกระเบิดขว้าง Hand qrenade
เครื่องยิงลูกระเบิดจาก ปลย. Grenade launcher
ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง Recoiless rifle
อาวุธต่อสู้รถถังขนาดกลาง Light antiarmor weapon
อาวุธนำวิถีต่อสู้รถถัง Antitank Guided missile
วัตถุระเบิด Explosive
ทุ่นระเบิด Mine
กับระเบิด Booby trap
เครื่องฉีดไฟ Flame thrower
เครื่องยิงลูกระเบิด (ค.) Mortar
เครื่องยิงลูกระเบิดขนาดหนัก (ค.หนัก) Heavy Mortar
ปืนใหญ่วิถีโค้ง Howitzer
ปืนใหญ่วิธีราบ Gun
ปืนใหญ่ขนาดเบากระสุนวิธีโค้ง Light Howitzer
ปืนใหญ่ขนาดกลางกระสุนวิธีโค้ง Medium howitzer
ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน Anti aircaft artillery
จรวดหลายลำกล้อง Multi-Launcher rocket system
ปืนใหญ่ลากจูง Tow
ปืนใหญ่อัตตาจร Self propelled
รถถัง Tank
รถถังเบา Light tank
รถถังหลัก Main battle tank
รถสายพานลำเลียงพลหุ้มเกาะ Armored personnal carrier (Apc)
รถทหารราบ (แบรดลีย์) Infantry fighting vehicle
รถล้อหุ้มเกราะเบา Light armor vehicle
เครื่องยิ่งพลุสัญญาน Pyrotechnic pistol
ไฟฉาย Flashlight
นกหวีด Whistle
เข็มทิศเลนเซติก Lensatic compass
กล้องส่องสองตา Binocular
กล้องมองในเวลากลางคืน Night vision goggles
เครื่องมองในเวลากลางคืน Night vision device
ดาบปลายปืนและซองดาบ Bayonet and scabbard
หน้ากากป้องกันไอพิษ Protective mask หรือ Gas mask
ซองกระสุน Magazine
ถุงบก (ถุงทะเล) Duffle bag
เป้สนาม Rock sack
ถุงกันน้ำ (ใส่เสื้อผ้าไว้ในเป้สนาม) Waterproof bag
เข็มขัดปืนพก Pistol belt
สายโยงบ่า (สายเก่ง) Field Suspender
ลั่วสนามพร้อมซอง Carrier and entrenching tool
กระเป๋ากระสุน Ammunition pouch
ชุดปฐมพยาบาล First aid kit
ชุดเย็บผ้า Sewing kit
มีดพก Pocket knife
กระติกน้ำ Canteen
กระติกน้ำขนาด 2 ควอร์ทพร้อมถุง 2-Quart canteen w/cover
รองในกระติกน้ำ Canteen cup
ถุงใส่กระติกน้ำ Canteen cover
เครื่องเขียน Stationary
ซองใส่แผนที่ Map case
เข็มกลัด Safety pin

ประเภทสิ่งอุปกรณ์ของกลาโหมสหรัฐ
สป.1 Class I อาหาร Subsistence
สป.2 Class II ยุทธภัณฑ์ส่วนบุคคล Individual equipment
สป.3 Class III น้ำมันประเภทต่างๆ petroleum, oils, lubricants
สป.4 Class IV สิ่งก่อสร้าง Construction materials
สป.5 Class V กระสุนวัตถุระเบิด Ammunition
สป.6 Class VI รายการที่เป็นความต้องการของบุคคล personal demand items
สป.7 Class VII ยุทธภัณท์หลัก Major end item
สป.8 Class VIII สป.สายแพทย์ Medical supplies
สป.9 Class IX ชิ้นส่วนซ่อม
สป.10 Class X ยุทโธปกรณ์ที่มิใช่สนับสนุนโครงการทางทหาร
Non-Military programs

ไม่มีความคิดเห็น: